Tags

, ,

Kung ang salita ay

sa Sulat

Ang yakap nama’y

sa Buwan

Ngunit para saan pa

ang Buwan,

Kung kanyang init nama’y

‘sing lamig

ng kalawakan ?

nh

Under the scorching moon I

Words are
for letters,
As hugs are
for the moon.
But what use is
the moon,
When its warmth
is as cold as
the heavens?

nh

Bajo la luna ardiente I

Las palabras son
para las letras,
Como los abrazos son
para la luna.
Pero ¿para qué sirve
la luna,
Cuando su calor
es tan frío como
los cielos?

nh

Advertisements